Tajuk: Menjadi manusia mulia

Sabda Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaih wa sallam :  Barangsiapa ingin menjadi orang yang paling mulia, hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Barangsiapa ingin menjadi menjadi orang yang paling kuat, hendaklah ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Barangsiapa ingin menjadi orang paling kaya, hendaklah ia menjadikan sesuatu yang ada di tangan Allah lebih percaya daripada yang berada di tangannya.

 Dalam hadis ini Rasullullah Sallallahu ‘alaih wa sallam menunjukkan jalan kemuliaan serta jalan kebenaran yang pelbagai maksud kandungannya.

Baginda menunjukkan bahawa jalan menuju kemuliaan dengan bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta’ala merupakan pintu segala larangan.

Manusia menjadi mulia kerana beberapa keutamaan serta ia diangkat kerana kebiasaannya melakukan perkara-perkara ini. Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam telah bersabda:

Sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang bernilai tinggi dan mulia serta Dia membenci perkara-perkara yang hina.

Kekuatan berada dalam kebenaran dan kebenaran mempunyai kemuliaan kerana Allah Subhanahu wa ta’ala, tidak menerima kezaliman bagi diri-Nya, sedangkan Dia berada di atas kebenaran. Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Dia menjadi Penjaminnya.

Apabila Islam(besandarkan al-Quran dan sunah Rasul)telah menganjurkan setiap muslim perlu meraih segala kekuatan, maka sesungguhnya ia teah menggambarkan (disamping mempercayai dan bertawakal penuh kepada Allah) semua jalan ke arah perkara tersebut seperti bekerja, berusaha dan bergerak.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam kitab-Nya:  Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi dan kuda-kuda uang ditambat untuk berperang (dengan persiapan itu)kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu…   (Surah al-Anfaal(8), ayat60)

Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda:  Orang beriman kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah di setiap kebaikan. Bergegaslah (untuk menjadi tamak)atas segalasesuatu yang berguna bagi kamu serta mintalah pertolongan Tuhanmu dan janganlah kamu lemah.

 Kekayaan dan harta yang dapat menakluk kebaikan serta mengawasi kemakrufan juga merupakan salah satu sebab wujudnya kekuatan dan kemuliaan iaitu kekuatan bagi Islam dan kemuliaan bagi orang-orang muslim.
 Oleh itu jalan untuk menuju ke sana(sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam )bukanlah dengan kesombongan dan bukan pua dengan menakluki keseluruhannya atau mengikut hawa nafsu. Akan tetapi jalannya(sesuai dengan sabda yang indah itu)dengan menjadikan kepercayaan seorang hamba terhadap sesuatu yang berada di tangan Allah itu lebih kuat daripada yang berada di tangannya sendiri. Dengan itu, yang dikategorikan sebagai percaya adalah kepercayaan kepada Allahdan yakin erhadap kekuasanNya serta terhadap bimbingan kemuliaan-Nya.

Dengan demikian, iman adalah jalan menuju ke rah kemuliaan. Ia adalah satu-satunya jalan menuju kesana(kemuliaan). Maka barangsiapa beriman kepada Allah, menganut Islam dengan segala niat serta perbuatannya berdasarkan wahyu dan jalan keimanan, nescaya ia akan dimuliakan di dunia dan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta’ala telah berfirman dalam kitab-Nya: …padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang yang beriman tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.  (Surah al-munaafiquun(63), ayat 8)

Bab 2:HARTA YANG PALING BAIK

Dari Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam, bahawa baginda bersabda:  Celakalah bagi emas!Celakalah bagi perak!  Celakalah bagi emas!Celakalah bagi perak! Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam ditanya oleh para sahabatnya:  Harta apakah yang kami peroleh? Baginda menjawab:Lisan yang berzikir, hasil yang bersyukur dan isteri yang menentukan agama kalian.

Dari Abu Dzar al-Ghiffari r. a., bahawa ia berkata pada hari ketika seluruh anugerah diperintahkan untuk dinafkahkan dalam bentuk sedekah dan untuk memenuhi keperluan keluarga:  Sesungguhnya sahabat baikku menyuruhku untuk memilih antara emas atau perak yang berada padanya yang merupakan titipan sahabatnya. Kemudian ia menemui pemiliknya di jalan Allah.

 Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam menegaskan bahawa salah satu konsep dasar Islam adalah terdiri di atas dasar cinta dan persaudaraan. Dalam ajaran Islam harta mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial yang bertujuan untuk membangunkan sesuatu yang memberikan faedah kepada umum bagi golongan orang Islam. Peranan tersebut menolak dalam menguasai harta bagi glongan tertentu serta menolak eksploitasi mereka terhadap beberap sumber umum.

Tidak diragukan lagi, bahawa mengutamakan dan mengumpul harta menjadi sebab utama lumpuhnya pusingan ekonomi secara kebiasaannya yang bertempatkan daam aspek sosial yang menhendaki kegunaan yang meluas.

 Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam kitab-Nya:  Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka (bahawa mereka akan mendapat)seksaan yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam mereka, perut dan punggung mereka(lalu dikatakan )kepada mereka:Inilah harta bendamu yang kau simpan untuk kamu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari)apa yang kamu simpan itu.  (Surah At-Taubah(9), ayat 34-35)

Hikmah yang terkandung dalam pengharaman mengumpulak harta dan segala kesan negatif yang timbul dari mencintai kekayaan di antara orang-orang kaya, adalah sebagaiman yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta’ala dalam kitab-Nya: …supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…  (Surah Al-Hasyr(59), ayat 7)

Oleh kerana itu, Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam telah bersabda: Andainya aku seperti seseorang yang mempunyai emas, nescaya perkara tersebut menyenangkanku tidak ebih dari tiga malam. Apabila aku mempunyai sedikit emas tersebut, maka aku khususkankan untung hutang  Walaupun demikian, Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam tidak berhenti untuk meyeru kepada orang-orang Islam agar menafkahkan harta mereka pada jalan yang benar iaitu jalan yang sesuai dengan kandungaan Islam yang diserukan di dalam al-Quran. Baginda membenci perbuatan mengumpulkan harta, baik harta itu miliknya sendiri, milik keluarga, para sahabat terdekat atau milik kumpulan orang-orang Islam.  Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam al-Quran: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan(yang sempurna). sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.  (Surah Ali ‘Imraan(3), ayat 92)

Dalam beberapa kejadian dalam perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam, terdapat banyak cerita yang meriwayatkan keteguhan Rasul pada konsep-konsep yang telah baginda lakukan.

Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam pergi menziarahi puterinya, Fatimah r. a kemudian baginda melihat di tangan Fatimah terdapat gelang dari perak. Lalu baginda pulang tanpa masuk terlebih dahulu. Perbuatan baginda telah membuatkan Fatimah sedih hingga ia menangis. Fatimah mengirim surat untuk bertanyakan apa yang menyebabkan sehingga baginda Sallallahu ‘alaih wa sallam berbuat demikian. Setelah ia mengetahui bahawa baginda marah disebabkan gelang yang dilihatnya, maka ia bergegas megirimkan gelang tersebut kepada baginda untuk dijual dan wangnya disedekahkan. Kemudian baginda baginda Sallallahu ‘alaih wa sallam pergi menemui Fatimah, seraya berkata dengan kelembutan: Sesungguhnya kamu telah berbuat kebaikan.

Menurut Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam, perlu adanya perbezaan antara menumpuk yang diharamkan dengan menyimpan yang rasional untuk inventasi.

Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda:  Barangsiapa yang hidup secara berhemat, nescaya Allah memperkayanya. Barangsiapa yang hidup dengan menhambur-hamburkan harta, nescaya Allah memfakirkannya.  Betapa mulia dan zuhudnya Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam, di mana baginda bersabda: Sesungguhnya Tuhanku menawarkan kepadaku supaya Dia menjadikan lembah Mekah menjadi emas. Lalu aku berkata:Tidak, wahai Tuhanku akan tetapi jadikanlah aku lapar satu hari dan kenyang satu hari. Adapun hari di mana aku lapar, maka aku merendahkan diri dan memohon kepada-Mu. Sedangkan hari di mana aku kenyang, maka aku memuji-Mu.

BAB 3:KAUM MUSLIMIN SALING MENGASIHI DAN MENCINTAI
Dari Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam, baginda bersabda: Perumpamaan orang-orang yang beriman daam saling mengasihi, saling mencintai dan saling menolong di antara mereka adalah seperti satu tubuh yang apabila satu anggota tubuhnya sakit, terasalah semua anggota tubuh yang lainnya(ikut sakit)sehingga tidak dapat tidur atau sehingga demam panas.

Dengan seruan ini Rasulullah mengajak umat islam untuk saling mengasihi, saling menolong dan saling menyayangi sehingga seruan tersebut menjadikan urusan mereka seperti satu tubuh. Keadaan mereka dalam persaudaraan sebagaimana keadaan pada tubuh yang apabila salah satu bahagian tubuh mengeluh, maka anggota tubuh lain akan merasa kesakitannya dan menolong untuk menanggung serta mengatasi penyakit tersebut.

Rasuullah Sallallahu ‘alaih wa sallam menyarankan kepada umatnya supaya bersatu dan bersepakat sehingga mereka menjadi kuat. Tidak ada jalan untuk menuju kepada bersatu melainkan dengan pemerhatian yang bijaksana berdasarkan unsur yang berbeza, dimulai dengan tujuan yang sebenar lantas mepersiapkan alirannya.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam kitab-Nya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali(agama)Allah dan janganlah kamu bercerai-berai…  (Surah Ali Imran(3), ayat 103)

Allah berfirman dalam surah yang lain: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara kerana itau damaikanlah antara kedua saudaramu…  (Surah Al-Hujuraat(49), ayat 10)

 Allah berfirman pula: …dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa serta janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…  (Surah Al-Maidah(5), ayat 2)

Firman-Nya pula dalam surah yang lain: Muhammad itu adlah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhdap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka…  (Surah Fath(48), ayat 29)

Dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lain masih banyak contoh tentang golongan yang bersatu. Bagaimana yang dikehendaki umat Islam secara berperingkat yang mengarah kepada nilai-nilai tersebut.

Bolehkah umat Islam membangunkan kasih sayang mereka dan saling toong-menolong dalam kalangan mereka?Sememangnya dalam satu tubuh yang di dalamnya terdapat perasaan dan anugerah dengan wahyu Ilahi dan fitrah yang diilhamkan kepada umat manusia. Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam telah menggambarkan jalan yang terang tentang perkara tersebut. Baginda menggambarkannya dengan perbuatan dan ucapannya.

Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda: Berhati-hatilah kamu dan berburuk-sangka kerana sesungguhnya berburuk-sangka itu adalah sedusta-dustanya percakapan. Janganah kalian mengintai kesalah orang lain, mencari-cari kesalahan orang dengan saling berlumba, saling menghasut, saling membenci dan saling membelakangi. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara.

Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda: Antara orang muslim yang bersatu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Oleh itu janganlah menganiayanya, merendahkannya dan menghinanya. Cukuplah dianggap kejahatan sesorang yang menghina saudaranya yang muslim adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya.

Baginda bersabda pula: Mancaci-maki orang muslim adalah satu sifat fizaikal dan membunuhnya adalah satu kekufuran.

Termasuk dari sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam juga: Barangsiapa yang besa di dalam keperluan saudaranya, maka Allah berada di dalam keperluannya. Barangsiapa yang meringankan kesulitan seorang musim, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang berada dalam kesuitan dunia, nescaya Allah Subhanahu wa ta’ala memudahkannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutup aib sesorang muslim di dunia, nescaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah berada dalam pertolongan hamba-Nya selama hamba-Nya berada dalam pertolongan saudaranya.

Setiap hadis ini telah menjelaskan jalan yang tebaik bagi sikap saling membantu, mencintai dan saling mengasihi. Ini adalah jalan untuk orang-orang musim bersatu dengan lebih kukuh. Mereka bersama-sama bernaung di bawah satu bendera iaitu dengan menggambarkan sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam : Demi jiwaku yang berada dalam genggaman-Nya, kalian tidak akanmasuk ke syurga sehingga kalian beiman. Kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Mahukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan yang bila kalian lakukan suatu perbuatan yang bila kalian lakukan nescaya kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian.

BAB 4:HASAD DENGKI PADA DUA PERKARA
Dari Abu Hurairah r. a, bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda:
 Tidak ada hasad dengki melainkan dalam dua perkara:
1)Seorang lelaki yang diajarkan a-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta’ala kemudian ia membacanya pada tengah malam dan siang, lalu jiran tetangganya mendegar bacaan itu seraya berkata:Semoga aku dikurniakan anugerah seperti fulan sehingga aku dapat mengamalkan seperti yang dilakukan fulan

2)Seorang lelaki yang dianugerahkan harta oeh Alah Subhanahu wa ta’ala di mana ia menghabiskan ahhartanya di jaan yang berhak. Lalu seorang lelaki berkata:Semoga aku dikurniakan anugerah seperti fulan sehingga aku dapat mengamalkan seperti yang dilakukan fulan.

Perasaan hasad dengki dalam jiwa dapat mananam permusuhan, memutuskan tali kasih sayang dan membina jalan kebencian di antara manusia. Hasad dengki juga dapat menghancurkan rasa cinta, bersatu dan persaudaraan. Oleh itu, Rasulullah bersabda:

Hasad dengki memakan kebaikan, sebagaimana ayam memakan kayu.

Baginda Sallallahu ‘alaih wa sallam juga memberi wasiat kepada orang-orang yang beriman dengan sabdanya:

Janganlah kalian saling berhasad dengki, saling memutuskan silaturrahim, saling membenci dan saling membelakangi, Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan-Nya

Secara umum, kata-kata hasad dengki terbahagi kepada dua bahagian, iaitu:
1)Bentuk hasad dengki yang dilarang dan dibenci iaitu membenci beberapa nikmat yang terdapat pada orang lain dan berbangga apabila nikmat tersebut terdapat pada dirinya.
2)Bentuk hasad dengki yang terdapat pada hadis Rasuullah Sallallahu ‘alaih wa sallam di atas iaitu hasad dengki dalam bentuk saingan yang tidak sampai kepada bentuk hasad dengki yang dibenci. Sesungguhnya bentuk hasad dengki ini hanya sebuah harapan terhadap anugerah yang dikurniakan Allah kepada sebahagian hamba-Nya. Ia mencintai anugerah orang dan berharap agar anugerah tersebut tetap ada padanya tanpa pengurangan.

Tidak ada yang lebih mulia, lebih baik dan lebih utama daripada pengharapan seseorang serta berupayauntuk meraih sesuatu yang dicapai oeh orang-orang soleh iaitu berupaya menghiasi diri dengan ilmu, menghafal dan mengetahui kandungan al-Quran serta membacanya di tengah malam dan siang. Perkara seperti ini adalah anugerah yang sangat besar. Jiran tetangga dan orang yang berhak iri hati dan berharap tanpa harus terjerumus ke dalam bentuk hasad dengki yang dilarang.

Seorang hamba yang beriman hendaklah meluruskan niat dan amalnya hanya kerana Allah Subhanahu wa ta’ala, ini menjadikan padangan dan tujuannya juga hanya kerana Allah Subhanahu wa ta’ala, ini menjadikan padangan dan tujuannya juga hanay kerana Allah Subhanahu wa ta’ala serta inginkan kebaikan dalam setiap urusan yang dinyatakan dan disembunyikan. Setiap urusan hendaklah dimulai dan diakhiri serta mengikut padangan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda:

Perumpamaan umat ini seperti perumpamaan empat orang:

1)Seorang lelaki yang dikurniakan harat dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta’ala kemudian dia beramal dengan ilmu untuk hartanya yang dinafkahkan kerana hak.
2)Seorang lelaki yang dikurniakan ilmu namun tidak dikurniakan harta kemudian ia berkata: Andaikan aku memiliki seperti yang dilakukannya. Maka dalam pahala, keduanya adalah sama.
3)Seorang lelaki yang dikurniakan harta namun tidak dikurniakan ilmu kemudian ia menafkahkan harata di jalan yang tidak hak.
4)Seorang lelaki yang tidak dikurniakan ilmu dan harta kemudian dia berkata:Andainya aku memilik seperti ini, nescaya aku beramal seperti yang dilakukannya. Maka dalam dosa, keduanya adalag sama.

BAB 5:AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR
Dari Hudzaifah bin al-Yaman r. a, bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda: Demi jiwaku dalam genggaman-Nya sesungguhnya kalian beramal makruf dan nahi munkar atau hampir saja Allah mengirimkan azab kepada kalian dari sisi-Nya kemudian kamu memohon kepada-Nya, nescaya Dia tidak mengabulkan untuk kalian.

Dalam hadis yang mulia iniRasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam menyarankan kepada umatnya agar selalu menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Baginda bersumpah lepada mereka dengan nama Tuhanmu bahawa jika mereka tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, maka Allah Subhanahu wa ta’ala hampir menghukum mereka akibat perbuatan tersebut(tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan). Apabila mereka berdoa pada-Nya, nescaya Dia tidak akan mengkabulkan permintaannya. Perkara ini disebabkan kerana mereka mengabaikan perintah-Nya.

Mengajak kepada kebaikan, menyuarakan kebenaran, membanteras kejahatan dan kemungkaran, bertentangan dengan larangan merupakan keutamaan yang paling agung dan berguna bagi golongan orang-orang yang beriman. Semua itu merupakan kunci pengamanan yang menjamin individu dalam golongan tersebut dapat berjalan di atas jalan yang benar, dapat menghindar dari terjadinya penyelewangan sehingga dapat menjaga kebenaran dan mengurangkan insan yang jahat dan batil. Demikian itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa ta’ala.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam kitab-Nya dengan memerintahkan umat muslim iaitu: Dan hendaklah ada di antara kamu, segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.  (Surah Ali Imran(3), ayat 104)

Allah Subhanahu wa ta’ala berulang kali menggambarkan bahawa orang-orang yang beriman adalah menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan Dia telah menjanjikan rahmat untuk mereka. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman dalam al-Quran: Dan orang-orang yang beriman, lelaki perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  (Surah Ali Imraan(3), ayat 110)

Bukan hanya azab yang menunggu bagi orang yang melanggar perintah, akan tetapi doa mereka juga tidak termakbul meskipun mereka memohon setelah itu. Inilah keburukan yang akan menimpa seorang hamba. Berlindunglah di bawah naungan Yang Maha Pewaris merupakan suatu kenikmatan, baik di awal ataupun di akhir. Apabila seseorang hamba telah diharamkan doanya, nescaya ia terlalu dan teramat rugi juga telah kehilangan dunia dan akhirat serta tidak memiliki penolong di hari kiamat.

BAB 6:SETIAP KEKUATAN MEMILIKI KEKUATAN
Dari al-Baihaqi, dengan sanad yang sahih, Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda: Wahai Abdullah bin Amru, sesungghunya bagi setiap orang yang bekerja terdapat kekuatan dan bagi setiap kekuatan ada masanya(waktu). Maka barangsiapa dalam masanya ia berpegang teguh kepada Sunah, nescaya ia bahagia dan barangsiapa dalam masanya ia berpegang teguh kepada bidaah nescaya ia merugikan.

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bersabda: Sesungguhnya bagi setiap amal perbuatan terdapat kekuatannya dan bagi setiap kekuatan ada masa surutnya. Maka barangsiapa yang dalam masanya ia berpegang teguh kepada Sunahku, nescaya ia mendapatkan petunjuk dan barangsiapa yang dalam masanya ia berpegang teguh kepada selain Sunahku nescaya ia akan hancur.

Sesungguhnya nasihat ini berkaitan dengan Abdullah yang menbebankan dirinya secara berlebihan dalam inbadat dan solat tahajud. Kemudian Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam menasihatinya agar mengurangkan mal dan sederhanakan urusan agama dan dunia. Perkara ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta’ala dalam a-Quran: Allah tidak membenai seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..  (Surah al-Baqarah(2), ayat 286)  Firman-Nya pula: …Allah menghendaki kemudahan bagimu dengan tidak menghendaki kesukaran bagimu…  (Surah al-Baqarah(2), ayat 185)

Maksud ayat ini ialah bahawa setiap orang yang bekerja atau setiap pekerjaan untuk membangkitkan cita-cita yang harus diperoleh, akitiviti, kekuatan, kegigihan dan semangat di dalamnya terdapat jiwa yang tidak memperdulikan sumbangan kebendaan, tidak bosan dari dinamik(kemajuan), akitiviti dan kegigihan.  Diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam bahawa baginda bersabda: Barangsiapa mengadakan sunah atau yang baik, maka baginya pahala atas jalan yang ditempuhinya ditambah dengan pahala orang yang mergerjakannya. Barangsiapa yang mengadakan sunah atau jaan yang buruk, maka baginya dosa kerana jalan buruk yang ditempuhnya ditambah dosa orang yang mengerjakannya.

Dari keterangan di atas kita dapat memahami bahawa manusia kadang-kala memulakan pekerjaan atau ibadat ketika dalam keadaan yang kuat, bertenaga dan bersungguh-sungguh. Kemudian setelah itu ia menjadi lemah sehingga anugerah-Nya berkurang secara sedikit demi sedikit. Pada saat itu, adakalanya ia berpegang teguh dengan petunjuk istiqamah atas jaan yang lurus dan meneruskan usahanya yang baik meskipun kuantitinya sedikit, maka ia tergolong orang-orang yang menang dan bahagia atau ia mengatur sendiri aktivitinya dan menolak petunjuk yang mulia dengan meninggalkan perbuatan yang baik malah lebih kepada kebatilan, maka ia tergolong orang yang merugikan dan rosak.

Dari hadis ini kita dapat memahami bahawa sikap bersederhana adalah lebih baik dan utama bagi seseorang yang beriman daripada melakukan aktiviti secara berlebihan yang disebabkan penurunan mutu atau menghentikan ushanya seketika.

Dalam perkara ini Rasulullah Sallallahu ‘alaih wa sallam memberikan nasihat, baginda bersabda: Sesungguhnya agama ini(Islam) adalah kuat, maka masuklah ke dalamnya degan keramahan.  Baginda bersabda lagi: Perbuatan yang lebih dicintai Allah adalah perbuatan yang berterusan, meskipun sedikit.

Dari hadis ini semoga kita dapat memahami bahawa sikap bersederhana adalah lebih bermanfaat dalam segala urusan, baik agama mahupun duni daripadasikap yang melampaui batas atau berlebihan, Sesungguhnya sikap bersederhana dapat membantu seseorang dalam menjaga kekuatan dan memperjuangkan persiapan diri. Sedangkan sikap melampaui batas, kadang-kala membuatkan seseorang dihadapkan dengan perasaan lemah, bosan atau memerlukan waktu istirehat setelah melakukan suatu pekerjaan.

Dalam penjelasan kandungan hadis tersebut, Ibnu Qayyim berbicara dalam kitab Madarij As-Sa`likin, iaitu: Syaitan mencium hati seseorang hamba dan mengujinya. Apabia di dalam hati tersebut terdapat potensi untuk melakukan bidaah dan berpotensi untuk menhindari kesempurnaan dalam mematuhi Sunah, maka syaitan akan mengeluarkan hamba tersebut dari jagaan bidaah. Namun apabila syaitan meihat di dalam hati seorang hamba terdapat ketamakan terhadap Sunah di mana tidak ada kesempatan untuk memutuskan antara keduanya, maka syaitan menyuruhnya berijtihad, berbuat zalim kepada dirinya dan melampaui batas kesederhanaan. Syaitan terus menghasut agar melakukan perintahnya sehingga mengeluarkan hamba tersebut dari batas kewajaran sekaligus syaitan telah menyalurkan keinginannya.

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206 011-1070-4212
abdazizharjin.blogspot.com